Nhà Văn hóa Sinh viên do Giám đốc điều hành theo chế độ thủ trưởng, nghĩa là toàn thể Công chức – Viên chức – Lao động phải chấp hành quyết định, sự điều hành, phân công, theo dõi và sự đôn đốc của thủ trưởng theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan.Lãnh đạo NVHSV gồm: Ban Giám đốc và Trưởng, Phó phòng hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý Nhà Văn hóa Sinh viên.

  • Ban Giám đốc: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc
  • Khối Đảm bảo: gồm 3 phòng
  • Phòng Tổ chức – Hành chính+ Bộ phận Huấn luyện đào tạo dự án Sinh viên khởi nghiệp
  • Phòng Quản trị.+ Bộ phận Dịch vụ chăm sóc toà nhà.+ Bộ phận Phục vụ – Trang trí – Kỹ thuật .
  • Phòng Dịch vụ sự kiện:+ Bộ phận Dịch vụ sự kiện+ Bộ phận Ứng dụng nghệ thuật.+ Bộ phận Quảng bá thông tin truyền thông.+ Bộ phận Dịch vụ chăm sóc tòa nhà+ Bộ phận Phục vụ – Trang trí – Kỹ thuật .+ Bộ phận Dịch vụ Giải trí học sinh – sinh viên.+ Bộ phận Thời trang sinh viên.+ Bộ phận Ứng dụng Mỹ thuật đa phương tiện.+ Bộ phận Ứng dụng công nghệ thông tin.+ Bộ phận Ứng dụng kỹ thuật âm thanh, ánh sáng.
  • Khối Hoạt động: gồm 3 phòng
  • Phòng Khoa học – Giáo dục.+ Bộ phận Khoa học công nghệ+ Bộ phận Giáo dục truyền thống
  • Phòng Văn hóa – Thể thao.+ Bộ phận Văn hóa nghệ thuật- Giao lưu quốc tế+ Bộ phận Thể dục thể thao
  • Phòng Nghiệp vụ – Đào tạo.+ Bộ phận Nghiệp vụ – Huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội+ Bộ phận Đào tạo – Du học( Trích Quyết định số 01/QĐ- TV, TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa chỉ: Số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 38351118 – 38351109 – Fax: (08) 38351109

MST: 0302843888

Email: vanphongnvhsv@gmail.com

Website: www.nhavanhoasinhvien.vn

Facebook: Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.

Website: www.nhavanhoasinhvien.vn